Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


Розділ ІІ. Практичне використання ІКТ на уроках світової літератури


1. Мультимедійні презентації та відеоматеріали

Комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, Інтернет – ще 2-3 роки тому ці слова для багатьох учителів були незрозумілими. Проте сьогодні сучасний педагог не уявляє свого уроку без демонстрації ілюстрацій до будь-яких творів літератури, показу навчальних презентацій, слайд-шоу, проведення інтерактивних семінарів, тестування учнів, створення учнівський проектів та їх захисту.

Під час підготовки та проведення уроків світової літератури доцільно застосовувати різні комп’ютерні програми: електронні підручники або програмовані педагогічні засоби (ППЗ), авторські тести (за допомогою програми "TEST - W"), виготовлення буклетів, листівок, стіннівок, постерів(програма MS Publisher), побудова схем та таблиць( MS Excel).

Завдяки мультимедійним засобам сухий теоретичний матеріал оживає, видатні історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. Тому особливу увагу варто приділяти використанню мультимедійних презентацій. Активно працюючи над цією проблемою, розробила класифікацію презентацій в залежності від мети їх використання:

 • біографія письменника;
 • опорний конспект;
 • віртуальна подорож;
 • художня галерея;
 • слайд – шоу;
 • творчий звіт по проекту;
 • звіт по дослідженню;
 • гра;
 • вікторина.

Комп`ютерна презентація – це файл, який складається з кадрів або слайдів, розміщених у певній послідовності. Ці слайди можна не тільки виводити на екран комп`ютера або спеціального проектора в ході виступу, але і надрукувати на папері або прозорій плівці. Переваги такої презентації очевидні:

 • послідовність викладу. За допомогою слайдів, що змінюють один одного на екрані, утримати увагу аудиторії набагато легше, ніж бігаючи з указкою між розвішених плакатів;
 • відмінність від звичних слайдів, що пропускаються через діапроектор, полягає в тому, що комп`ютерні слайди дозволяють швидко повернутися до будь-якого з уже розглянутих питань або зовсім змінити послідовність викладу;
 • мультимедійні ефекти. Слайд презентації – це не просто зображення. У ньому, як і в будь-якому комп`ютерному документі, можуть бути елементи анімації, аудіо- та відео фрагменти.

Слайд – логічно автономна інформаційна структура, яка містить різні об’єкти, подані на загальному екрані монітора у вигляді єдиної композиції. Створити слайди для заняття можна за порівняно короткий час. Складниками слайда можуть бути такі об’єкти: заголовок і підзаголовок, графічні зображення, таблиці, діаграми, тексти, звуки, марковані списки, тло, колонтитул, номер слайда, дата.

Створюючи слайди, потрібно дотримуватися таких вимог:

 • слайд повинен містити мінімально можливу кількість слів;
 • на ньому мають бути визначення і терміни, які учні прочитають уголос під час демонстрації і запишуть у зошити;
 • для написів і заголовків слід використовувати чіткий великий шрифт;
 • тло, літери, лінії мають бути спокійного кольору, щоб не спричинювати подразнення й утому очей;
 • малюнки, світлини та інші ілюстративні матеріали мають рівномірно заповнювати все екранне поле;
 • не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією;
 • на перегляд одного слайда слід відводити достатньо часу (не менше2-3 хв.), щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, роздивитися всі елементи, зробити записи в робочих зошитах;
 • звуковий супровід слайдів має бути доречним, спокійним не відволікати від зображень.

Застосування мультимедійних презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення теми. Слайди можна використати для повідомлення теми й мети уроку, у процесі пояснення вчителем матеріалу (визначення, терміни, опорні конспекти, таблиці, схеми, малюнки, відеофрагменти), для розгортання дискусії чи визначення проблемних завдань, для первинного закріплення знань, формування вмінь і навичок учнів, для контролю знань. Хоч би якою складною для сприймання була тема, вона стане цікавою, якщо навчальний матеріал на екрані подати із застосуванням комп’ютерних ефектів. Усе це дає змогу подолати пасивність, інертність учнів, оптимально організувати самостійну роботу і забезпечити свідоме засвоєння теми, а також виробити компетентне ставлення дітей до комп’ютера як до інструмента професійної діяльності людини.

На сучасному етапі розвитку освіти мультимедія дозволяє об’єднувати в одній комп’ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відео зображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання на уроках зарубіжної літератури. Так, використання презентацій з фото та музичним супроводом значно полегшує вивчення біографій письменників.

Перед переглядом такої презентації варто поставити ряд запитань, на які учні знаходять відповіді, слухаючи однокласників, котрі готували випереджувальне домашнє завдання.

Під час вивчення історико-літературних епох акцентується увага учнів на взаємозв’язку історичних подій, літератури, мистецтва. Система уроків-презентацій історико-літературних епох, зокрема «Античність – колиска європейської культури», «Загальна характеристика доби Відродження», «Загальна характеристика епохи Романтизму» сприяють поглибленому сприйняттю художнього твору, формуванню цілісного уявлення про історико-культурні умови певної доби, створенню емоційної атмосфери. Реалізація міжпредметних зв’язків відбувається на основі прийомів спостереження, аналізу, синтезу, порівняння.

Написання окремих повідомлень, захист рефератів, створення малих проектів, індивідуальні випереджувальні завдання – всі ці види роботи сприяють тому, що учні відчувають себе співавторами уроку.

Презентація є формою наочності, яка супроводжує пояснення вчителя та виконує інформативну, керуючу, мотивуючу, виховну та розвиваючу функції. Зручна система навігації сприяє вільному переходу від одного слайда до іншого, самостійно задавати темп повторення або вивчення навчального матеріалу. Плануючи урок, на якому застосовується мультимедійна презентація, вчитель може на власний розсуд обирати слайди з інформацією, які містять необхідну теорію, тестові завдання, проблемні запитання, ілюстративний матеріал, відео- та анімаційні фрагменти. Мультимедійні презентації є ефективним засобом, спрямованим на індивідуалізацію та диференціацію навчання, реалізацію особистісно зорієнтованого та інтегративно-діяльнісного підходів. Презентація реалізує принцип систематичності (чіткої методичної послідовності викладення), що дозволяє встановлювати логічні зв’язки між елементами навчального матеріалу з метою запам’ятовування більшого об’єму інформації.