Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


Розділ ІІ. Практичне використання ІКТ на уроках світової літератури


7.Технологія веб-квесту на уроках світової літератури

Веб-квест (webquest) - пошук, предмет пошуків, пошук пригод; попит.


Веб-квест (webquest) в педагогіці - проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.


Освітній веб-квест-сайт в Інтернет, присвячений певній темі і складається з кількох, пов'язаних єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посиланнями на інші ресурси Інтернет.


Даний вид діяльності був розроблений в 1995 році в державному університеті Сан-Дієго (США) дослідниками Берні Додж і Томом Марч.


Web-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими.

 1. Короткострокові web-квести, спрямовані на набуття знань і здійснення їх інтеграції в свою систему знань. Робота над ними може займати від одного до трьох сеансів.

 2. Довгострокові web-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим web-квестом, учень повинен вміти вести глибокий аналіз отриманих знань, уміти їх трансформувати, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим web-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох).

Визначено такі види завдань для веб-квестів.


Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел в новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.


Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.


Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.


Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення книги кулінарних рецептів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.


Творче завдання - творча робота у певному жанрі - створення п'єси, вірші, пісні, відеоролика.


Аналітична задачаstrong> - пошук і систематизація інформації.


Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.


Досягнення консенсусу - вироблення рішення по гострій проблемі.


Оцінка - обгрунтування певної точки зору.


Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).


Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.


Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.


Web-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і web-квести, призначені для роботи окремих учнів. Web-квест може стосуватися одного предмета або бути міжпредметних. Дослідники відзначають, що в другому випадку дана робота ефективніша. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони охоплюють окрему проблему, навчальний предмет, тему, можуть бути і міжпредметних. Важливою умовою успішної роботи в проектній технології квест - уроку є присутність в аудиторії комп'ютерного обладнання з підключенням Інтернет - послуги. Іншою умовою є наявність ПК в учнів, що дозволяє в домашніх умовах продовжувати працювати з навчальними матеріалами.


Структура веб – квесту

 • Вступ, де чітко описані головні ролі учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, огляд усього квесту.
 • Центральне завдання, яке зрозуміло, цікаво і здійснимо. Чітко визначено підсумковий результат самостійної роботи (наприклад, задана серія питань, на які потрібно знайти відповіді, прописана проблема, яку потрібно вирішити, визначена позиція, яка повинна бути захищена, і зазначена інша діяльність, яка спрямована на переробку і представлення результатів, виходячи із зібраної інформації).
 • Список інформаційних ресурсів (в електронному вигляді - на компакт-дисках, відео та аудіо носіях, у паперовому вигляді, посилання на ресурси в Інтернет, адреси веб-сайтів по темі), необхідних для виконання завдання. Цей список повинен бути анотований.
 • Опис процедури роботи, яку необхідно виконати кожному учаснику квесту при самостійному виконанні завдання (етапи).
 • Опис критеріїв та параметрів оцінки веб-квесту. Критерії оцінки залежать від типу навчальних завдань, які вирішуються в веб-квесті.
 • Керівництво до дій (як організувати і представити зібрану інформацію), яке може бути представлене у вигляді напрямних питань, які організовують навчальну роботу (наприклад, пов'язаних з визначенням часових рамок, загальною концепцією, рекомендаціями по використанню електронних джерел, виставленням "заготовок" веб-сторінок тощо.)
 • Висновок, де підсумовується досвід, який буде отриманий учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом. Іноді корисно включити на закінчення риторичні запитання, що стимулюють активність учнів продовжити свої досліди в подальшому.

Етапи роботи над веб - квестом

 • Початковий етап (командний). Учні знайомляться з основними поняттями з обраної теми, матеріалами аналогічних проектів. Розподіляються ролі в команді: по 1-4 людини на 1 роль.Всі члени команди повинні допомагати один одному і вчити роботі з комп'ютерними програмами.
 • Рольовий етап. Індивідуальна робота в команді на загальний результат. Учасники одночасно, відповідно до обраних ролями, виконують завдання. Так як мета роботи не змагальна, то в процесі роботи над веб-квестом відбувається взаємне навчання членів команди умінь роботи з комп'ютерними програмами та Інтернет. Команда спільно підводить підсумки виконання кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для досягнення спільної мети - створення сайту.
 • Завдання:
  1. пошук інформації по конкретній темі;
  2. розробка структури сайту;
  3. створення матеріалів для сайту;
  4. доопрацювання матеріалів для сайту.
 • Заключний етап. Команда працює спільно, під керівництвом педагога, відчуває свою відповідальність за опубліковані в Інтернет результати дослідження.

За результатами дослідження проблеми формулюються висновки та пропозиції. Проводиться конкурс виконаних робіт, де оцінюються розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, її ставлення до заданої теми, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, визначеність позицій, підходи до вирішення проблеми, індивідуальність, професіоналізм подання. В оцінці результатів беруть участь як викладачі, так і учні шляхом обговорення або інтерактивного голосування. Реальне розміщення веб-квестів у мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів на досягнення найкращих навчальних результатів.


Значення веб-квестів


Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань:

 • Учасник квесту вчиться виходити за рамки змісту та форм подання навчального матеріалу викладачем.
 • Створює можливість розвитку навичок спілкування Інтернету, тим самим, реалізуючи основну функцію-комунікативну.
 • Веб - квест підтримує навчання на рівні мислення, аналізу, синтезу та оцінки.
 • Учасник квесту отримує додаткову можливість професійної експертизи своїх творчих здібностей та вмінь.
 • Учасник квесту вчиться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для розширення сфери своєї творчої діяльності.
 • Підвищується мотивація студентів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого.