Вчитель світової літератури

ПРО МЕНЕ:Учитель – це скрипаль дитячих сердець: як поведе смичком, таку мелодію й почує, тому на уроках необхідно розкривати глибини слова, навчати учнів мислити, висловлювати власні думки і їх відстоювати, а насамперед навчити вчитись. ІКТ – технології допомагають мені у цьому.

Загальний стаж роботи: 25 років

Стаж викладання предмету: 20 років


ВИСНОВКИ

Реформування освіти в Україні передбачене не тільки інструктивними листами Міністерства освіти і науки, але й самим часом, дійсністю. Із розвитком комп’ютеризації, телебачення, наше суспільство втрачає читача художньої літератури. Проблема удосконалення уроку світової літератури дискутується стільки ж, скільки існує ця дисципліна, бо урок є основною ланкою навчально-виховного процесу.

На уроках світової літератури в учнів формуються найважливіші соціально-моральні уявлення й орієнтири, вивчення літератури сприяє вихованню суспільно зрілої, активної, творчої особистості. Одним із головних завдань нинішнього учителя літератури є формування особистості через виховання кваліфікованого читача.

Внаслідок цього виникає необхідність удосконалення методики викладання літератури в цілому, зокрема ж – оптимізації методичних прийомів і форм шкільного аналізу художнього тексту, спрямованих на досягнення цілісності сприймання шкільного курсу літератури, побудови системи уроків, що допомагає простежити духовне зростання учнів протягом усіх шкільних років під час вивчення різних тем у курсі «Світова література».

Під час вивчення світової літератури слід активніше використовувати сучасні педагогічні технології: комп’ютеризоване навчання, інтерактивні види і форми роботи. Вони збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу розвитку їхньої читацької культури.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання світової літератури зростає роль інноваційних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнів до найкращих надбань світової літератури. Одним із продуктивних і перспективних напрямів такої роботи є використання можливостей комп’ютерної техніки, за допомогою якої насамперед якнайкраще вирішується проблема забезпечення вчителя й учня художніми текстами та науково-методичною літературою.

Ще одним напрямом роботи, пов’язаної з оновленням методичної бази навчання світової літератури є використання мультимедійних технологій, які являють собою скоординоване одночасне функціонування візуального й аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, малюнків, таблиць, схем, текстів та ін., підпорядкованих певній навчальній темі. Учитель може використовувати готові мультимедійні навчальні програми, а може розробляти власні зразки таких програм.

Отже, у сучасному суспільстві навчання можна організувати таким чином, що джерелом знань виступатиме не тільки вчитель, а й комп’ютер, телевізор, відео. Учні, відповідно, повинні вміти осмислювати отриману інформацію, трактувати її, застосовувати в конкретних умовах; водночас думати, розуміти суть речей, вміти висловити особисту думку. Саме цьому сприяють інформаційно-комп’ютерні технології навчання.

І якщо гуманітарним знанням, отриманим виключно через читання, бракує образності і яскравої наочності, то знання, отримані більшою мірою за допомогою мультимедійних технологій, характеризуються невпорядкованістю, зайвою деталізацією, а іноді і неперевіреною інформацією, що, у свою чергу, не сприяє створенню справжнього діалогу тексту і читача, утрудняє вихід учнів на понятійний, "дискурсивний" рівень засвоєння учбового матеріалу.

Але, на жаль, сьогодні процес використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення літератури носить стихійний характер, що іноді веде до необгрунтованого захоплення медіазасобами.

Таким чином, мультимедійні технології на уроці літератури повинні мати чітку мету, логічну структуру, продумані внутрішні зв'язки. Тобто йдеться про те, що прийшов час задіяти у створенні комп'ютерного забезпечення, окрім учених, учителів і методистів, ще і професійних програмістів.

Важливо підкреслити, що інформація, представлена за допомогою комп'ютера, має бути достовірною, доступною для сприйняття учнів певного шкільного віку, повною і, безумовно, цікавою. Тільки тоді мультимедіа на уроці літератури виконуватимуть головну свою функцію - сприяти зацікавленості учнів учбовим матеріалом, а учителеві допомагати впливати на розвиток інтересу до художніх творів світової літератури.

Мета медіатехнологій на уроці літератури - замінити застарілі і примітивні дидактичні засоби, полегшити роботу учителя, показати "незавершену завершеність" літературного твору, але ні в якому разі - не замінювати текст. І головний принцип тут має бути - "не зашкодь".